Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Beursconsult Commv doet door middel van publicatie op beleggersuniversity.com of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Beursconsult Commv een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Beursconsult Commv en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website beleggersuniversity.com en/of ander redactionele producten van Beursconsult Commv.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.
 5. beleggersuniversity.com
  De website van Beursconsult Commv met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Beursconsult Commv.
 6. Beursconsult Commv
  Beursconsult Commv is gevestigd te Oktrooiplein 1 / 2.21 , 9000, Gent. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0733970096, met Btw-nummer BE0733970096

Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Beursconsult Commv, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Beursconsult Commv en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beursconsult Commv is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Beursconsult Commv is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en offertes van Beursconsult Commv zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door Beursconsult Commv vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Beursconsult Commv is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Beursconsult Commv uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Beursconsult heeft het recht om mensen/bedrijven waaraan het geen diensten wil leveren te weigeren als klant. Het eventuele gestorte geld voor de dienst zal dan terugbetaald worden.

Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door beleggersuniversity.com na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Recurrente abonnementen worden automatisch verlengd, mits tussentijdse opzegging. De opzegging kan enkel gebeuren door dit op voorhand te laten weten op het emailadres: info@beleggersuniversity.com. De opzegging van een recurrent abonnement dient tevens 10 dagen voor feitelijke afloop stop gezet te worden. Zo niet, wordt een extra periode in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Beursconsult Commv zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. De betaling gebeurt aan Beursconsult Commv.

Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

Beursconsult Commv zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Beursconsult Commv impliceert geen afstand van het recht op betaling door Beursconsult Commv. De vordering verjaart alleen conform de wet.

Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

Het bedrag van elke rekening dat niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 12% per jaar, naast een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% op het bedrag van de nog openstaande rekeningen, met een minimum van €25,00. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien er een rechtmatige terugbetaling wordt geëist, dan zal er een behandelingskost van minimaal €25,00 in rekening gebracht worden. Dit bedrag is exclusief de transactiekosten voor internationaal betalingsverkeer, waar de klant volledig instaat.

Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beursconsult Commv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig en eerlijk aan Beursconsult Commv worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

Beursconsult Commv zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Beursconsult Commv behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij BeleggersUniversity geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Beleggersuniversity.com is zeer uitdrukkelijk omtrent het terugbetalingsbeleid voor live events, live webinars en mentoring programma’s: een refund (terugbetaling) is niet mogelijk. Tenzij de klant kan aantonen dat hij of zei omwille van ernstige ziekte hierdoor niet aanwezig kan zijn binnen de afgesproken periode.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Beleggersuniversity.com (info@beleggersuniversity.com). Beursconsult Commv besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Beursconsult Commv kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het niet functioneren van bepaalde producten zoals videocursussen of excel-spreadsheets door verouderde infrastructuur van de gebruiker. De abonnee/klant heeft geen recht op een terugbetaling als de Excel-spreadsheets of videocursus niet bruikbaar is door verouderde infrastructuur van de gebruiker. Beleggersuniversity besteedt uiterste zorg aan het optimaal functioneren van zijn producten voor een zeer ruim gamma aan computers en besturingssystemen, maar het kan altijd zijn dat bepaalde verouderde systemen de content niet kunnen afspelen of juist weergeven. Als u problemen heeft dan moet u binnen 48 uur reclameren of uw herroepingsrecht vervalt.

Artikel 9. Beleggersuniversity.com

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) beleggersuniversity.com en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Beursconsult Commv kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via Beleggersuniversity.com zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Beursconsult Commv de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Beursconsult Commv levert Beleggersuniversity.com of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee (met alle gebreken en indien beschikbaar). Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Beursconsult Commv verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot Beleggersuniversity.com noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden Abonnementen is opgenomen. Beursconsult Commv zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Beursconsult Commv via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

Artikel 10 – Intellectuele rechten

10.1 Beursconsult Commv behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de tips, videocursus, de rapporten en/of de overige producten van de geest die zij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan Beursconsult Commv de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken. De Abonnee erkent en aanvaardt bijgevolg uitdrukkelijk dat de tips, de rapporten en de overige producten van Beursconsult Commv vertrouwelijke informatie uitmaken, die uitsluitend ten aanzien van hem/haar openbaar wordt gemaakt. Het is de Abonnee dan ook uitdrukkelijk verboden om de tips, rapporten en/of de overige producten van Beursconsult Commv, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

10.2 De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Abonnee bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, rapporten en/of overige producten van rechtswege, zonder voorgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 10.000 euro aan Beursconsult Commv, onverminderd het recht van Beursconsult Commv om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

10.3 Beursconsult Commv heeft het recht om bij elke onrechtmatige verspreiding van de tips, de rapporten en/of overige producten bij aangetekend schrijven van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het abonnement van de Abonnee en heeft tevens het recht om een nieuwe aansluiting door de Abonnee, rechtstreeks of onrechtstreeks, te verhinderen.

10.4 De Abonnee erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij zich zal onthouden van het stellen van welke daad dan ook, die onrechtmatig of schadelijk is voor de belangen van Beursconsult Commv, haar leveranciers, serviceproviders of andere Abonnees en/of gebruikers van Beleggersuniversity.com. In het bijzonder zal de Abonnee Beleggersuniversity.com niet gebruiken op een wijze die BeleggersUniversity of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen en/of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Abonnee van Beleggersuniversity.com op een negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Bij een inbreuk op dit artikel is de Abonnee de vergoeding verschuldigd zoals uiteengezet in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Risico’s

11.1 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Beleggersuniversity.com erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat Beursconsult Commv hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Beleggersuniversity.com, waaronder maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de informatie die aan hen ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot de tips, de videocursus, de rapporten, de coaching calls en/of andere producten van Beursconsult Commv, en de gepubliceerde beleggingssuggesties (hierna de ‘Informatie en Suggesties’).

11.2 De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Beleggersuniversity.com erkent en aanvaardt dat de Informatie en Suggesties op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van Beursconsult Commv, BeleggersUniversity en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers. De Informatie en Suggesties zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website Beleggersuniversity.com wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de Informatie en Suggesties waardevol kan zijn en past binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. Beursconsult Commv, BeleggersUniversity en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de Informatie en de Suggesties.

Artikel 12  – Privacy en gegevensbescherming

12.1 Beursconsult Commv, met contactgegevens zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Beursconsult Commv van groot belang. Persoonlijke gegevens van de Abonnee worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Beursconsult Commv zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Beursconsult Commv de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.

12.2 De persoonsgegevens van de Abonnee zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het Privacybeleid van Beursconsult Commv. De Abonnee geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel.

12.3 In het kader van de dienstverlening worden de volgende persoonsgegevens van de Abonnee verzameld en verwerkt: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Beursconsult Commv gebruikt de gegevens van de Abonnee voor de volgende doeleinden: om de inhoud van onze dienstverlening en haar website te verbeteren, voor het beheer van het account van de Abonnee, voor haar klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten en voor het beheer van haar website. De persoonsgegevens van de Abonnee kunnen tevens door Beursconsult Commv worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Beursconsult Commv kan de persoonsgegevens van de Abonnees delen met haar commerciële partners, dit vanzelfsprekend steeds met strikte inachtneming van het toepasselijke recht. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Beursconsult Commv en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Beursconsult Commv rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie sturen naar het volgende e-mailadres: info@beleggersuniversity.com.

12.4 De Abonnee aanvaardt dat Beursconsult Commv de aan haar verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken ten behoeve van haar eigen activiteiten.

12.5 Beursconsult Commv behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12.6 Indien de Abonnee een bezoek brengt aan de website van Beursconsult Commv (https://Beleggersuniversity.com/), worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. De Abonnee neemt er kennis van en aanvaardt dat Beursconsult Commv deze cookies gebruikt om de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar website te kunnen gebruiken: vaststellen van de identiteit van de betrokkene en om een volgend bezoek aan haar website te vergemakkelijken; onderzoeken van de doeltreffendheid van haar website. Indien de Abonnee dit niet wenst, kan het gebruik van cookies worden verhinderd door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Beursconsult Commv wordt verminderd.

12.7 De Abonnee heeft het recht Beursconsult Commv te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de identiteitskaart van de Abonnee overgemaakt te worden. Indien de Abonnee verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Abonnee steeds verdere informatie verkrijgen bij Beursconsult Commv op het hogervermelde adres. De Abonnee heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Abonnee ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 13 – Betwistingen

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering en/of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Vragen?

We helpen u graag!

Contacteer ons

Heeft u vragen? Twijfel niet om ons te contacteren via het formulier. Onze helpdesk beantwoordt al uw vragen binnen 24u.

Algemeen

info@beleggersuniversity.com

DIETER PLAS (OPRICHTER)

info@beleggersuniversity.com

Vermeld dat het voor Dieter is.

ROBBE DELAET (MEDE-OPRICHTER)

info@beleggersuniversity.com

Vermeld dat het voor Robbe is.

Contact Us

Formulier